MOUNTAIN URBAN BUGGY TYRE & TUBE SIZE 12 1/2 X 2 1/4 57-203

MOUNTAIN URBAN BUGGY TYRE /& TUBE SIZE 12 1//2  X  2 1//4 57-203